نقدِ نقدِ نقد

نقد کردنِ نقدهایی که بر نقدهای نقدها نوشته ایم...

نقدِ نقدِ نقد

نقد کردنِ نقدهایی که بر نقدهای نقدها نوشته ایم...

کمال گراییِ منفی آدم را علیه خودش می شوراند.

او را علیهِ خودی که علیه خودش شده هم می شوراند.

علیهِ خودی که علیهِ علیهِ خودش هم شده می شوراند.

کمال گراییِ منفی، شورِ آدم را در می آورد...


کمال گرا باشید!